WE GIVE OUR STUDENTS THE FREEDOM TO EXPLORE, THE TOOLS TO SET THEIR OWN COURSE AND THE CONFIDENCE TO NAVIGATE THE WORLD. RLW logo WE GIVE OUR STUDENTS THE FREEDOM TO EXPLORE, THE TOOLS TO SET THEIR OWN COURSE AND THE CONFIDENCE TO NAVIGATE THE WORLD. RLW logo WE GIVE OUR STUDENTS THE FREEDOM TO EXPLORE, THE TOOLS TO SET THEIR OWN COURSE AND THE CONFIDENCE TO NAVIGATE THE WORLD. RLW logo WE GIVE OUR STUDENTS THE FREEDOM TO EXPLORE, THE TOOLS TO SET THEIR OWN COURSE AND THE CONFIDENCE TO NAVIGATE THE WORLD. RLW logo

Ouderraad/klassenouders

Ouderraad/klassenouders

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar mag zich verheugen in een actieve ouderraad en betrokken klassenouders. De functies en werkwijzen van de ouderraad en de klassenouders zijn beschreven in het Ouderstatuut van de school (zie Schoolgids).

 

De ouderraad heeft als taakgebieden:

–     het in overleg met de directie (mede-)organiseren van activiteiten in de school en -het daarbij betrekken van ouders;

–     het functioneren als spreekbuis van ouders en het als zodanig gevraagd en ongevraagd adviseren van de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad;

–     het desgevraagd functioneren als klankbord voor de directie in het kader van de voorbereiding of uitvoering van beleid ten aanzien van de ouders en/of de leerlingen.

 

De ouderraad en de directie hebben regulier overleg. Van dit overleg wordt verslag gemaakt. Dit wordt aan alle ouders verzonden.

 

De ouderraad is als volgt samengesteld:

mw S. van Melis (voorzitter)
dhr G.W.H. Ewalts (secretaris)
dhr B.C. van Staalduinen (penningmeester)
mw I.C. van den Broek
dhr O.D. Karnbrock
mw S. Kettler-Pinkster
mw N.P. Schilt-Turpin

Het e-mailadres van de ouderraad is ouderraad@rijnlandslyceum-rlw.nl

Het RLW kent een systeem van klassenouders. De klassenouder onderhoudt voor de klas of groep het contact met de mentor en afdelingsleider. De klassenouders functioneren als spreekbuis van ouders uit de betreffende klas in het contact met de mentor (voor klas gebonden kwesties), met de afdelingsleider (voor jaarlaag gebonden kwesties) of met het lid van de ouderraad dat aanspreekpunt is voor de betreffende jaarlaag (voor kwesties van meer algemene aard).

De klassenouders hebben regulier gezamenlijk overleg met de afdelingsleider. Van dit overleg wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt aan de ouders van de betreffende leerlaag gestuurd.

De klassenouders worden tijdens de informatiebijeenkomsten aan het begin van het schooljaar door de ouders gekozen. De namen en e-mailadressen worden – zodra bekend – aan de ouders van de betreffende klas of groep bekend gemaakt.